Algemene voorwaarden

Cursisten
Cursisten zijn zij, die een overeenkomst zijn aangegaan met Astrid's Sport & Health-studio en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van drie (3) maanden. Bij ondertekening van een halfjaar contract of jaarcontract is de cursist lid voor een tijdsduur van minimaal zes (6) maanden of twaalf (12) maanden. Na de minimale tijdsduur is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.

A) De algemene voorwaarden van NLActief zijn bindend. Een kopie van het inschrijfformulier wordt bij de inschrijving uitgereikt dan wel via email verstuurd.
B) Bij het niet continueren van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van één (1) kalendermaand na het verlopen van het overeenkomsttermijn. 
C) Telefonische aan- of afmeldingen worden op grond van het persoonlijk aangaan en bij afmelding door het opeisen van een overeenkomst, waarbij persoonlijk aanwezig zijn noodzakelijk is, niet in behandeling genomen.
D) Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Na beëindiging van het lidmaatschap worden deze verwijderd en/of vernietigd.

1) Zon- feestdagen / vakanties
Het instituut is gesloten op de offiële feestdagen. Vakanties vallen mogelijk met de gebruikelijke schoolvakanties. De zomervakantie is vastgesteld gedurende 6 weken in de schoolvakantie. Voor welke periode een aangepast rooster geldt. Tussen Kerst en Oud&Nieuw en Hemelvaarts-weekend kan het instituut gesloten zijn.
 
2) Inhaallessen / trainingen
Inhaallessen zijn na langdurige ziekte en omstandigheden door overmacht mogelijk, zonder extra kosten anders dan de vastgestelde cursusgelden, indien berichtgeving binnen drie dagen na het verzuim aan de administratie is gedaan. Afmelden 12 uur van te voren, als u de les wilt inhalen. Les inhalen binnen de maand van het abonnement, anders gaat deze verloren.
 
3) Aansprakelijkheid
De curcist traint op eigen risico. De zelfstandige leerkrachten-ondernemers en/of het instituut zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de cursist eventueel zou kunnen overkomen.
 
4) Schade
Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van het instituut door de cursist(en) is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid, waarvoor de cursist automatisch verzekerd is nadat de cursusovereenkomst getekend is.
 
5) Herinnering-incasso
Geen rekeningen worden verzonden maar slechts eenmaal een herinnering, verhoogd met € 3,- administratiekosten in geval van achterstand in betaling, waaraan gebonden een uiterlijke betalingstermijn van 10 dagen. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineen opvorderbaar verhoogd  met de incassokosten. Administratiekosten, 1% rente per achterstallige cursusmaand en de eventuele binnen- en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor rekening van de cursist, ouder, verzorg/ster of vertegenwoordiger. Restitutie lesgeld niet mogelijk.
 
6) Stornering
Wanneer de curcist het contributiegeld door stornatie terug boekt op zijn of haar rekening brengen wij € 7,50 administratie in rekening.

7) Verantwoordelijkheid
Personen die de cursusovereenkomst/algemene bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperioden en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.
 
8) Wangedrag
Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en een van de leerkracht-ondernemers en/of het instituut in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het instituut worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.
 
9) Reglement van orde
A. Het is in alle afdelingen van het instituut verboden te roken.
B. Alle cursisten dragen zorg tijden hun lessen gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam, in het instituut aanwezig te zijn.
C. Uitgezonderd in het kantoor, de voorgang en de kleedkamers is het verboden in alle andere afdelingen schoeisel te dragen, anders dan voorgeschreven
D. Voorgeschreven is schoeisel dat uitsluitend; voor zaalsporten gebruikt en geschikt is, de vloeren    van de ruimte niet beschadigd en dat niet ‘buiten’ gebruikt wordt.
E. Cursisten hebben zich binnen en buiten het instituut te gedragen als waardige sportlieden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer of die van het instituut en de leerkrachten-ondernemers kunnen schaden.
F. Het is de cursist in het voormelde instituut verboden een ander sportkleding, ontwerp of uitmonstering te dragen dan is voorgeschreven of in het algemeen gebruikelijk is. Cursisten onder invloed van alcohol en of drugs wordt de toegang ontzegd.
G. Zolang een cursist nog cursusgeld is verschuldigd ook al heeft men te kennen gegeven de cursus te willen beëindigen c.q. niet willen continueren, loopt de tijdsduur van de cursus door met de gestelde opzegtermijn van één (1) volle   kalendermaand en verplicht men zich de lopende periode te voldoen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
H. Aan- en afmeldingen geschieden niet tijdens de lessen/trainingen bij de leerkracht-ondernemers, maar dienen gedaan te worden middels het online platform waar elke deelnemer een persoonlijk account heeft.
I. In al onze ruimtes is het gebruik van een handdoek verplicht.
J. Cursusgelden en algemene bepalingen kunnen worden gewijzigd, waarvan tijdige aankondiging voor de cursisten via publicatieborden en/of een schrijven.